top of page
1/3

Taigi.info

1/3

台  語  資  訊

ChhoeTaigi iOS icon transparency.png

ChhoeTaigi 找台語

 • 台語辭典、字詞資料庫

 • 線頂辭典網站、APP

AppIcon.png

PhahTaigi 台語輸入法

 • 白話字、教育部羅馬字

 • 教育部台語辭典漢字

26166286_858008381045465_345807091233703

​O̍h Tâi-gí 學台語

 • 學習資源整理

 • ​台語教學服務

34413086_381292175715436_907240360139292

Tâi-gí Niau 台語貓​

 • 台語圖文創作

 • LINE貼圖

 • Kng-phoe

 • 桌頂SŃG

 • ​Gín-á古ê畫本

bottom of page